4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Документи

Мисија визија

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступку јн

Процедура пријављивања вербалних и физичких претњи и напада на запослене

Акт о управљању сукобом интереса

Одлука Владе Републике Србије о промени назива Клинике за стоматологију Ниш у Клиника за денталну медицину Ниш 05 број 022-310/2021 од 21.01.2021.године

Одлука ВД Директора бр. 01-119 од 05.02.2021.године о датуму почетка пословања Клинике под новiм називом

Обавештење ВД Директора бр. 01-120 од 05.02.2021.године упућено пословним сарадницима и директорима о промени назива Клинике и датуму почетка пословања Клинике под новим називом

Сагласност оснивача 110-00-00045/2020-02 од 08.12.2020.гоине на Статут Клинике за денталну медицину

Статут Клинике за денталну медицину Ниш бр. 17/49-2/2 од 18.09.2019.године

Сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе бр. 031-05-15/2021-11 од 22.01.2021.године на нови печат Клинике за денталну медицину Ниш

Финансијски план Клинике за денталну медицину Ниш за 2021. годину бр. 02/57-5 од 05.02.2021. године

План јавних набавки Клинике за денталну медицину Ниш за 2021. годину бр. 02/57-6 од 05.02.2021. године

План јавних набавки Клинике за денталну медицину Ниш за 2021. Годину а које се не односи Закон о јавним набавкама бр. 02/57-7 од 05.02.2021. године

План стручног усавршавања здравствених радника и сарадника на Клиници за 2021.годину бр. 17/54-3 од 16.09.2020.године

Програм унутрашње провере квалитета стручног рада за 2021.годину бр. 17/56-3 од 03.12.2020.године

План за унапређење квалитета стручног рада током 2020.године бр. 17/56-2 од 03.12.2020.године

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести бр. 01-632 од 10.07.2020.године

Одлука о допуни акта о процени ризика на радном месту и у радној околини за Клинику за стоматологију Ниш бр. 01-112 од 26.01.2018.године, донета 10.07.2020.године

Болничке инфекције – документа Клинике везана за план превенције и сузбијање појав интерхоспиталних / болничких инфекција

План за примену Посебног протокола Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене

План за примену посебног протокола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања бр. 01-996 од 18.11.2019.године

Програм стручног рада и стручног развоја Клинике за 2021.годину бр. 17/56-4 од 03.12.2020.године

Акт о поступању по притужбама корисника здравствених услуга на рад запослених и / или на услуге пружене на Клиници бр. 17/51-3 од 27.11.2019.године

Акт о управљању сукобом интереса на Клиници за стоматологију Ниш бр. 17/51-2 од 27.11.2019.године

Стратешки план Клинике за стоматологију Ниш за период од 2019-2023.годину

Систематизација 2016

Процедуре