4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Статут

СТАТУТ  КЛИНИКЕ  ЗА  ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ НИШ

I.    УВОДНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан  1.

Овим статутом уређује се: делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, односно  помоћника  дире- ктора  за  образовни  и научноистраживачки  рад, као и друга  питања  од значаја за рад Клинике за денталну медицину Ниш  (у даљем   тексту: Клиника ).

Члан   2.

Клиника послује средствима у државној својини .
Средства Клинике могу се претварати у друге облике својине, у складу са законом.

Члан 3.

Права  и дужност  оснивача  Клинике, у складу  са  Законом о здравственој заштити( у даљем  тексту: Закон), врши  Влада ( у даљем  тексту: оснивач).

Члан  4.

Статусне промене  Клинике, као и промена и проширење  делатности, врше  се  у складу  са  законом .

Члан  5.

Клиника је установа са својством  правног  лица.

II.   НАЗИВ,  СЕДИШТЕ,  ПЕЧАТ  И  ШТАМБИЉ

Члан  6.

Клиника послује под називом: Клиника за денталну медицину Ниш.
Седиште Клинике је у Нишу, у улици Булевар доктора Зорана Ђинђића 52.

Члан   7.

Клиника може променити назив и седиште.
О променама назива и седишта одлучује Управни одбор Клинике, уз сагласност оснивача.

Члан  8.

Клиника има печат и штамбиљ, у складу са законом.
Печат је округлог облика у чијој средини је грб Републике Србије, пречника 32 мм, са кружно исписаним текстом: „Република Србија, Клиника за денталну медицину Ниш“.
Ако Клиника има више печата, они се обележавају бројевима.

Члан  9.

Штамбиљ има текст као и печат, са додатком простора за број деловодног протокола и датум.
Текст печата и штамбиља исписује се на српском језику, ћириличким писмом.

Члан 10.

Директор Клинике уређује начин издавања, руковања, задуживања, чувања и евиденције броја печата Клинике .
Запослени који рукује печатом и штамбиљом задужује се уз потпис и лично је одговоран за њихову правилну употребу и чување.
Печат и штамбиљ после употребе чувају се закључани.

III.    ПРАВНИ    ПРОМЕТ   И   ЗАСТУПАЊЕ

Члан  11.

У правном промету са трећим лицима Клиника за своје обавезе одговара целокупном имовином .
Клиника има подрачун код Управе за трезор, у складу са законом .

Члан 12.

Клинику  заступа  директор   Клинике .

Члан  13.

Директор Клинике може пуномоћјем пренети одређена овлашћења за заступање Клинке на друга лица .Пуномоћје се издаје у писменом облику .
Издато пуномоћје може се увек опозвати.

IV. ДЕЛАТНОСТ  КЛИНИКЕ

Члан   14.

Клиника обавља високоспецијализовану специјалистичко–консултативну здравствену делатност из свих области стоматологије и стационарну делатност из области максилофацијалне хирургије.
Клиниика обавља и образовну и научноистраживачку делатност, у складу са законом.
У оквиру здравствене делатности, Клиника:

 1. прати и проучава  здравствено стање  становништва  и здравствену     културу  и хигијенске  прилике  и  предлаже  мере  за њихово  санирање;
 2.  истражује  и открива  узроке и појаве ширења обољења и повреда као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијња, раног  откривања, ефикасног и квалитетног  лечења, рехабилитације  и  спречавање  инвалидности;
 3.  врши испитивање  и примену  нових  метода   превенције, дијагностике  лечења и рехабилитације;
 4. утврђује  стручномедицинске  и доктринарне  ставове и пружа  стручно- методолошку помоћ  у  њиховом  спровођењу;
 5. врши  школовање, стручно усавршавање, специјализацију  здравствених  радника  и  здравствених  сарадника;
 6. спроводи  програме   здравствене  заштите ;
 7. спроводи мере и отклања здравствене  последице проузроковане у елементарним  непогодама  и  другим  ванредним  стањима;
 8. спроводи  мере ради спречавања  нежељених  комликација и последица  при  пружању  здравствене заштите, као и мере  опште сигурности  за  време  боравка  грађана  у здравственој  установи  и  обезбеђује  сталну  контролу  спровођења  ових  мера ;
 9. организује  и спроводи  унутрашњу проверу  квалитета стручног рада;
 10. обавља  и  другу  делатност, утврђену  законом.

Члан   15.

У  обављању  здравстене  делатности  Клиника  пружа  превентивне, дијагностичке   и терапијске здравствене  услуге из  следећих  области  здравствене  заштите, односно  специјалности: превентивне  и дечје  стоматологије, болести  зуба и ендодонције, пародонтологије и оралне  медицине, ортопедије  вилица, стоматолошке  протетике, оралне  хирургије и максилофацијалне хирургије.

V.   УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА  КЛИНИКЕ

Члан  16.

У циљу ефикаснијег  и рационалнијег  обављања  делатности,  у  Клиници  се образују  следеће  организационе  јединице:

 1. Служба  за  превентивну  и  дечју  стоматологију;
 2. Служба  за  ортопедију  вилица;
 3. Служба  за  болести  зуба  и ендодонцију;
 4. Служба за  пародонтологију  и оралну   медицину;
 5. Служба за  стоматолошку  протетику;
 6. Служба   за  оралну  хирургију;
 7. Служба за  максилофацијалну   хирургију     са  стационаром;
 8. Служба за правне, економско – финансијске,техничке и друге сличне   послове.

Службе из става 1.овог  члана  имају у свом саставу уже  организационе јединице, које се утврђују  актом  о организацији  и систематизцији послова, који  доноси  директор.

VI.   ОРГАНИ   КЛИНИКЕ

Члан  17.

Органи   Клинике  јесу :

 1. Директор;
 2. Уравни одбор;
 3. Надзорни одбор.

Органе Клинике из става  1.овог  члана, у  складу  са Законом, именује   и  разрешава  Влада.

1. ДИРЕКТОР

Члан  18.

Директор Клинике  организује рад  и руководи  процесом  рада, представља   и заступа   Клинику  и одговоран  је  за  законитост  рада  Клинике.

Члан  19.

За  директора Клинике може бити именовано лице које поред општих услова  предвиђених  законом  испуњава  и следеће  посебне  услове: да  је доктор стоматологије, специјалиста   из гране  стоматологије  која  је из делатности  Клинике, да  има  наставно  или научно  звање  и  пет  година  радног стажа  по  положеном специ-јалистичком  испиту,  или  звршен  правни   или  економски  факултет  са завршеном  едукацијом  из  области  здравственог  менаџмента  и шест  година  радног  стажа у  области  здравствене  заштите. Ако  за диреткора  Клинике  није  именовано лице   са  високом  школском  спремом  здравствене  струке, већ  лице  са  завршеном  високом  школском  спремом  друге  струке, помоћник  директора  за  здравствену  делатност мора   бити  лице  са високом   школском  спремом  здравствене  струке.

Члан  20.

Директор Клинике именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор Клинике .
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата директора.
Управни одбор Клинике дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу .
На основу предлога Управног одбора оснивач, у року од 15 дана од дана достављања предлога, именује директора.

Члан  21.

Директор Клинике именује се на период од четири године, највише два пута узастопно.
Мандат директора Клинике рачуна се од дана ступања на дужност.

Члан 22.

Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за директора Клинике, односно ако оснивач не именује директора Клинике, у складу са одредбама Закона, оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период од шест месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора Клинике односе се и на вршиоца дужности директора Клинике.

Члан  23.

Директор  Клинике:

 1. предлаже  Програм  рада  Клинике  и  предузима мере  за његово  спровођење;
 2. извршава  одлуке Управног и  Надзорног  одбора  и  доноси  акт о органи- зацији  и  систематизацији  послова  у Клиници;
 3. одлучује  о свим правима  и  обавезама  запослених  из радног  односа, у складу  са  законом;
 4. одговоран је за благовремено  и  квалитетно  пружање  стоматолошке   здравствене  заштите и спровођење  унутрашње  провере квалитета стручног рада здравствених  радника  и здравствених  сарадника;
 5. наредбодавац  је за извршење  Финансијског  плана  и  Програма  рада  Клинике;
 6. обезбеђује начин  остваривања  минимума  процеса  рада   у  Клиници   у случају   штрајка  запослених  а у складу  са  законом;
 7. доноси  одлуке  о специјализацијама и ужим  специјалазацијама  здра- вствених  радника  и  здравствених    сарадника;
 8. подноси   Управном  одбору  писмени  тромесечни,односно  шестомесечни  извештај  о пословању  Клинике;
 9. именује  чланове  Стручног  савета  на предлог  организационих  јединица;
 10. именује  чланове  Етичког  одбора на предлог  Стручног  савета;
 11. одговоран је за извршење  судских одлука  аката, инспекцијских  и других   законом овлашћених  органа;
 12. врши и друге  послове предвиђене  законом, овим  статутом.

Члан  24.

Дужност директора Клинике престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Клинике, разрешиће директора пре истека мандата :

 1. на лични  захтев;
 2. ако  обавља  функцију  супротно  одредбама  Закона;
 3. ако нестручним, неправилним и несавесним радом  проузрокује већу  ште- ту  Клиници   или  тако  занемарује  или  несавесно  извршава  своје  обавезе   да су настале  или могу  настати  веће  сметње  у раду   Клинике;
 4. ако му  надлежна  комора  изрекне једну од  дициплинских  мера  про- писаних  законом;
 5. ако   је  налазом  здравствене  инспекције   установљена  повреда  прописа  и   аката  Клинике   или  неправилност  рада   директора;
 6. ако наступе  околности  из   члана 130.  став 6. Закона;
 7. ако  је  против  њега  покренут   кривични  поступак   за дело  које  га  чини недостојним  за  обављање  те  функције, односно  ако је правноснажном   судском  одлуком  осуђен  за  кривично  дело   које  га  чини   недостојним  за  обављање   функције  директора  Клинике;
 8. ако  ненаменски  употребљава, односно   ако  дозволи   ненаменско  кори- шћење средстава организације  здравственог  осигурања, односно  ако користи  средства   у супротности  са Уговором  закљученим  са   Републичким  заводом за здравствено  осигурања;
 9. ако  Клиника стиче средства   супротно  Закону, односно наплаћивањем  здравствених  услуга осигураним лицима супротно закону  којим се уређује здравстве-но  осигурање;
 10. из  других  разлога   утврђених    законом .

2.  УПРАВНИ  ОДБОР

Члан  25.

Управни одбор је орган управљања Клинике
Управни одбор Клинике има седам чланова од којих су три члана из реда запослених у Клиници а четири члана су представници оснивача.
Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здра- вствени радник са високом стручном спремом.
Чланове Управног одбора Клинике из реда запослених у Клиници именује оснивач на предлог Стручног савета Клинике.
Чланови Управног одбора Клинике именују се на период од четири године.

Члан 26.

Управни  одбор:

 1. доноси  Статут  Клинике,  уз  сагласност  оснивача;
 2. доноси  друге   опште  акте  Клинике,  у складу са  законом;
 3. одлучује  о пословању   Клинике  и  утврђује  пословну  политику;
 4. доноси  програм   рада  и развоја;
 5. доноси  финансијски план и годишњи обрачун Клинике у складу са   законом;
 6. усваја  годишњи  извештај  о раду  и пословању   Клинике ;
 7. одлучује  о коришћењу  средстава Клинике,  у складу  са  законом;
 8. утврдђује  цене   здравствених   услуга, које  пружа  Клиника  а   које нису  утврђене  Уговором  са  Републичким  заводом  за  здравствено  осигурање;
 9. доноси  одлуке  о кредитима у вези  са  текућим  пословањем;
 10. доноси  план  набавке  медицинске  и друге  опреме  и  одлучује  о набавци и  отуђењу   основних  средстава  у складу  са  законом;
 11. доноси   план  стручног  усавршавања здравствених  радника  и здравстве- них  сарадника  и других  запослених   и обезбеђује  услове  за његово  остваривање;
 12. доноси    Пословник  о свом  раду ;
 13. одлучује  о  отпису  ненаплативих  и  застарелих  потраживања;
 14. одлучује  о изградњи  и  адаптацији  објеката,  као  и о обезбеђењу  средстава за  ове  послове, уз сагласност  оснивача;
 15. расписује  јавни конкурс  и спроводи  поступак  избора  кандидата   за  обављање   функције  директора
 16. разматра извештај о извршеној унутрашњој  провери  квалитета  стручног   рада;
 17. именује  повремене  комисије и друга  радна  тела;
 18. обавља  и друге  послове   утврђене законом,  и  овим  статутом.

Члан  27.

Управни  одбор Клинике  одлучује   ако је  присутно више од  половине  чланова   и   доноси  одлуке  већином  гласова  од укупног  броја чланова  Управног  одбора.

Члан 28.

Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби.
Председник Управног одбра дужан је да сазове седницу на предлог:

 1. директора  Клинике;
 2. најмање  два  члана  Управног  одбора и
 3. Надзорног одбора .

3.  НАДЗОРНИ  ОДБОР

Члан 29.

Надзорни одбор Клинике обавља надзор над радом и пословањем Клинике .
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора

Члан 30.

Надзорни одбор Клинике има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Клиници, а три члана су представници оснивача.
Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Клиници, именује Влада на предлог Стручног савета Клинике.
Чланови Надзорног одбора Клинике именују се на период од четири године.

Члан 31.
Надзорни  одбор  Клинике:

 1. обавља  надзор над  радом  и пословањем Клинике;
 2. разматра  периодичне  шестомесечне  и годишњи  извештај  о раду  и пословању   Клинике и годишњи  извештај  и завршни  рачу  и утврђује  да ли су сачи њени у складу    са  прописима;
 3. врши  увид  у спровођење  закона  и других прописа у вези  са финанси -јским  пословањем   Клинике;
 4. врши  увид  у спровођење   одлука  Управног  одбора ;
 5. доноси  пословник  о  свом  раду;
 6. обавља  и друге  послове  утврђене  законом  и овим  статутом.

VII.  СТРУЧНИ   ОРГАНИ   КЛИНИКЕ

Члан   32.

Стручни  органи   Клинике  јесу:

 1. Стручни  савет;
 2. Стручни  колегијум ;
 3. Етички одбор;
 4. Комисија  за  унапређење  квалитета  рада .

1. СТРУЧНИ  САВЕТ

Члан  33.

Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.
Стручни савет има седам чланова .
Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом школском спремом које на предлог организационих јединица Клинике именује директор Клинике , на период од две године .
У раду Стручног савета учествује и главна сестра Клинике .
Директор Клинике не може бити члан Стручног савета.
Стручни савет се састаје по потреби, а најмање једном у 30 дана .

Члан  34.

Стручни  савет :

 1. разматра  и одлучује   о  питањима  стручног   рада  Клинике;
 2. предлаже  програм  стручног  рада, као и стручног  развоја  Клинике;
 3. предлаже  план   стручног   усавршавања  здравствених  радника   и здравствених   сарадника  у Клиници;
 4. предлаже   план   за  унапређење  квалитета  стручног   рада  у Клиници;
 5. прати  и организује  спровођење  унутрашње  провере   квалитета стручног  рада  у Клиници
 6. предлаже чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених у Клиникци;
 7. предлаже  чланове Етичког одбора  и Комисије  за  унапређење квалитета   рада;
 8. доноси  Пословник  о  свом  раду;
 9. обавља  и друге  послове   утврђене  Законом   и овим  статутом .

Члан  35.

Стручни савет разматра питања из свог делокруга рада, заузима ставове и доноси одлуке на седницама .
Стручни савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

2. СТРУЧНИ  КОЛЕГИЈУМ

Члан 36.

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове из делокруга рада Клинике.
Стручни колегијум сачињавају: директор Клинике, помоћници директора Клинике , главна сестра, начелници Одељења и руководиоци одсека.
Седнице Стручног колегијума сазива директор Клинике по потреби .

3. ЕТИЧКИ  ОДБОР

Члан  37.

Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике.
Етички одбор има седам чланова.
Чланове Етичког одбора именује директор Клинике на предлог Стручног савета Клинике а на период од две године .
Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника у Клиници и грађана са завршеним правним факултетом који живе или раде на територији за коју је Клиника основана.

Члан  38.

Задаци  Етичког  одбора  јесу  да :

 1. прати   и анализира    примену  начела  професионалне  етике  у  обављању здравствене   делатности ;
 2. даје  сагласност   за спровођење  научних  истраживања  , медицинских   огледа,   као  и клиничких  испитивања  лекова  и медицинских  средстава  у Клиници , односно да  прати  њихово спроводјење;
 3. прати  и анализира  етичност  односа  између   здравствених  радника и пацијената,  посебно   у  области  давања  сагласности  пацијента  за  предложену   медицинску     меру;
 4. прати  и анализира   и  даје  мишљења  о  примени  начела  професионалне  етике  у  превенцији  дијагностици, лечењу, рехабилитацији,  истраживању, као  и  о увођењу нових  здравствених  технологија;
 5. доприноси   стварању навика за поштовање и примену  начела  про- фесионалне етике   у  обављању здравстене делатности ;
 6. врши  сталну саветодавну  функцију  по свим  питањима  у обављању здравствене    заштите;
 7. доноси   Пословник  о свом  раду ;
 8. разматра  и  друга  етичка  питања   у  обављању  делатности  Клинике.

4. КОМИСИЈА  ЗА  УНАПРЕЂЕЊЕ   КВАЛИТЕТА  РАДА

Члан  39.

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Клиници.
Доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Клиници.

Члан 40.

Задаци   Комисије  за  унапређење  квалитета  рада  Клинике  јесу :

 1. да континуирано прати спровођење Програма  за  унапређење квалитета рада  Клинике;
 2. да  ради на  унапредђењу  квалитета  болничког  лечења;
 3. да прати и анализира просечну дужину лечења и број операција у Клиници по гранама   и  дијагнозама;
 4. да доноси Пословник  о раду;
 5. да обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом .

Члан  41.

Комисија за унапређење квалитета рада има седам чланова.
Чланове Комисије за унапређење квалитета рада именује директор Клинике на предлог Стручног савета Клинике, а на период од две године.
Начи рада Комисије за унапређење квалитета рада уређује се Пословником.

VIII. СИСТЕМ  ИНТЕРНЕ  КОНТРОЛЕ

Члан  42.

У Клиници се успоставља систем интерне контроле за све трансакције рачуна, прихода и расхода, рачуна финансијксих средстава и обавеза и рачуна финансирања као и управљања државном имовином, организовањем посебне Службе интерних контролора.
Систем интерне контроле има за циљ да обезбеди примену закона, прописа, правила и процедуре, успешно пословање,економично, ефикасно и наменско коришћење средстава, чување средстава и улагање од губитака, укључујући и од преваре , неправилности или корупције , интегритет и поузданост информација, рачуна и података.
Службу интерних контролора чине три запослена који имају завршену високу, вишу или средњу школску спрему економске струке.

Члан  43.

Интерни контролори су директно одговорни директору Клинике, а извештај о обављању послова интерне контроле подносе Управном одбору најмање два пута годишње.
На поступак и начин вршења интерне контроле у Клиници, примењују се одредбе закона којим се уређује буџетски систем, као и прописа донетих за спро-вођење тог закона.

IX.  СРЕДСТВА  КЛИНИКЕ

Члан  44.

Клиника стиче средства за рад у складу са законом.
Употреба средстава из става 1. овог члана ближе се одређује актом који доноси Управни одбор.

X.   ИМОВИНА   КЛИНИКЕ

Члан 45.

Имовину Клинике чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новча- на средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права.
Клиника има у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини обавезе и одговорности утврђене законом.

Члан  46.

Клиника има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и да их користи у складу са њиховом наменом.
Клиника имовину, у државној својини може осигурати, у складу са законом.

XII.  JAVNOST  RADA

Члан  47.

О свом раду Клиника обавештава јавност.
Информисање јавности о раду Клинике врши директор или лице које он овласти.

XIII. СЛУЖБЕНА   И  ПОСЛОВНА  ТАЈНА

Члан 48.

Здравствени радници, здравствени сарадници, као и други запослени у Клиници у складу са Законом дужни су да чувају службену тајну ( подаци о здравственом стању болесника и узроцима,околностима и последицама тог стања).
Дужности чувања службене тајне здравствени радници, здравствени сарадници и други запослени у Клиници могу бити ослобођени само на основу писменог или другог јасно и недвосмислено изреченог пристанка пацијента или одлуком суда.

Члан 49.

У циљу обезбеђења и успешног извршавања одређених послова у Клиници поједини подаци и акти представљају пословну тајну и могу се саопштавати трећим лицима само на начин прописан законом и овим статутом.
Под пословном тајном у смислу става 1. овог члана сматрају се:

 1. план  физичко–техничког  обезбеђења  Клинике;
 2. подаци који се односе  на процену имовине  Клинике;
 3. подаци које садрже  понуде на конкурсу и јавно  надметање  до обја- вљивања    резултата  конкурса  односно  јавног  надметања;
 4. други  подаци који су као  поверљиви   утврђени  законом  и  другим  прописима .

Члан  50.

Документа  и податке који представљају  пословну  тајну, трећим  лицима може  саопштити директор  Клинике  или од  њега овлашћено  лице  под  условом да саопштавање   пословне  тајне  не наноси  штету   интересу   Клинике.

Члан 51.

Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштење података ако се ти подаци саопштавају у складу са законом и овим статутом.
Повредом чувања пословне тајне не сматра се ни саопштавање на седницама Управног одбора или Надзорног одбора оних података који су неопходни ради обављања њихових функција .
Лице које на седницима Управног одбора или Надзорног одбора саопштава податке који прдстављају пословну тајну, дужно је да присутне упозори да се те исправе и подаци сматрају пословном тајном и да су присутни дужни да их чувају као пословну тајну.

XIV.  ЗАШТИТА   И  УНАПРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ

Члан  52.

Клиника разматра стање и проблеме живота и здравља запослених и заштите унапређења животне средине .
Ради остваривања задатака и обавеза из става 1. овог члана, Упрвни одбор Клинике доноси одговарајуће одлуке и мере заштите на раду и одлучује о обезбеђи- вању средстава за те намене.

XV.   СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Члан 53.

У  Клиници поред  Статута доносе  се и  следећи  општи  акти, којим  се  уређује :

 1. организација  и систематизација  послова;
 2. кућни  ред;
 3. стручно  усавршавање  и специјализације;
 4. архивска грађа;

У  Клиници  се   доносе  и други  општи  акти  у складу  са  законом .

Члан 54.

Иницијативу за доношење, измену и допуну Статута односно другог општег акта, могу покренути: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Иницијатива из став 1. овог члана подноси се Управном одбору.
О својој одлуци Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе у року од 15 дана од дана њеног пријема.

Члан  55.

Измене  и допуне  Статута, односно  другог општег  акта врше се на начин и по поступку  по коме је  акт   и донет .

XVI.   ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан  56.

Општи акти утврђени овим статутом донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог статута.
До доношења општих аката из става 1. овог члана примењиваће се постојећи општи акти ако нису у супротности са одредбама овог статута.

Члан 57.

Даном ступања  на снагу овог  статута  престаје да важи Статут  Клинике 05    бр.110-2770/98   од 15. јула 1998. године.

Члан  58.

Овај статут, по добијању сагласности  Владе, ступа на снагу  осмог  дана од  дана објављивања на огласној  табли  Клинике.

ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА,
Асист. др  Јаблан   Станковић