4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Служба за правне и економске послове

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру ове Службе обављају се правни, финансијски, књиговодствени, благајнички, персонално-кадровски и архивски послови, послови картотеке, послови одржавања, послови вођења магацинске службе.

Служба посебно обавља:

 • аналитичко-правне,
 • нормативно-правне,
 • управно-правне и кадровске послове,
 • финансијске послове и књиговодствено-рачуноводствене послове,
 • послове јавних набавки за потребе Клинике,
 • благајничке послове,
 • обрачун и исплату зарада и накнада,
 • обезбеђује законити,
 • стручни и ажурни рад књиговодства,
 • врши вођење прописаних пословних књига,
 • стара се о уредном измирењу обавеза,
 • фактурисању,
 • израђује периодичне и завршне рачуне,
 • вођење правних послова са трећим лицима – израду и закључивање уговора о пословно техничкој сарадњи са привредним субјектима и установама,
 • као и закључивање уговора са физичким лицима – корисницима здравствених услуга,
 • послове заштитника пацијентових права – правна помоћ пацијентима у вези са коришћењем њихових права,
 • праћење правне регулативе,
 • спровођење и тумачење закона и општих аката у вези са радом Клинике,
 • заступање установе пред судским и другим државним органима,
 • пружање правне помоћи запосленима у остваривању њихових права,
 • стручне и техничке послове у вези функционисања органа и стручних тела Клинике,
 • послове безбедности и здравља на раду,
 • послове писарнице и архиве,
 • послове одржавања,
 • обезбеђења,
 • возног парка,
 • вешераја и хигијене,
 • опште послове за потребе Клинике.

Службу за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове чини 9 административних радника и 7 техничких и помоћних радника.
DSC_6951rDSC_6959r