4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИКЕ ЗА ДЕНТАЛНУ МЕДИЦИНУ НИШ

Клиником управљају Директор, Управни одбор од 5 чланова и Надзорни одбор од 5 чланова.

Директор Клинике организује рад  и руководи процесом рада, представља и заступа Клинику и одговоран је за законитост рада Клинике.

Директор предлаже предлаже Програм рада Клинике и предузима мере за његово спровођење; извршава одлуке Управног и  Надзорног одбора и доноси акт о организацији и систематизацији послова у Клиници; одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом; одговоран је за благовремено и квалитетно пружање стоматолошке здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника; наредбодавац је за извршење Финансијског плана и Програма рада  Клинике; обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада у Клиници у случају штрајка запослених а у складу са законом;  доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјалазацијама здравствених  радника и здравствених сарадника; подноси Управном и Надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским обавезама и извршењу финанссијског плана, а Управном одбору и писмени шестомесечни извештај о пословању Клинике; именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица; именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета; одговоран је за извршење судских одлука и аката инспекцијских и других   законом овлашћених органа; врши и друге послове предвиђене законом и овим статутом.

 

Александар Митић

Проф.др Александар Митић
ВД Директора Клинике за денталну медицину Ниш                       

Коста Тодоровић

Доц.др Коста Тодоровић,
помоћник за стручно-медицинска питања 

 
Вида Вилић

Вида Вилић, помоћник директора за правне послове

 
Данијела Ђорђевић

Данијела Ђорђевић, помоћник директора за финансијско – економске послове

Наташа Иванов

Др. Мед. Спец. Наташа Иванов, шеф одсека за анестезију

Сања Лукић

Сања Лукић
Главна сестра клинике

Управни одбор је орган управљања Клинике, а чини га пет чланова (два члана су представници запослених на Клиници а три члана су представници оснивача). Управни одбор је овлашћен да доноси Статут здравствене установе, уз сагласност оснивача; доноси друге опште акте Клинике, у складу са законом; одлучује о пословању Клинике и утврђује пословну политику; доноси програм рада и развоја Клинике; доноси предлог финансијског плана Клинике у поступку припреме буџета и то по свим изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност; усваја годишњи финансијски извештај Клинике, у складу са законом; усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза; даје сагласност на завршни рачун Клинике; усваја годишњи извештај о раду и пословању Клинике; одлучује о коришћењу средстава Клинике, у складу са законом; у случају губитка у пословању Клинике без одлагања обавештава оснивача; расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора здравствене установе; утврђује цене здравствених услуга, које пружа Клиника а које нису  утврђене Уговором са Републичким заводом за здравствено осигурање; доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем; доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и  отуђењу основних средстава, у складу са законом; доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених  сарадника и других запослених, на предлог Стручног савета Клинике, и обезбеђује  услове за његово остваривање; доноси Пословник о свом раду; одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања; одлучује о изградњи и адаптацији објеката, као и о обезбеђењу средстава за  ове послове, уз сагласност оснивача; разматра извештај о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног   рада; именује повремене комисије и друга радна тела; обавља и друге послове утврђене законом, и овим статутом.  

Надзорни одбор Клинике обавља надзор над радом и пословањем Клинике. Чини га пет чланова од којих су два члана из реда запослених на Клиници, а три члана су представници оснивача. Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Клиници, именује Влада на предлог Стручног савета Клинике. Мандат чланова надзорног одбора је 4 године. Надзорни одбор Клинике обавља надзор над радом и пословањем Клинике;          разматра периодичне шестомесечне и годишњи извештај о раду и пословању Клинике и годишњи извештај и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;                 врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским  пословањем Клинике; врши увид у спровођење одлука Управног одбора; доноси Пословник о свом раду; обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

На Клиници су формирани и Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор, Комисија за унапређење квалитета рада и Комисија за вођење континуиране едукације на Клиници за денталну медицину Ниш.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, на Клиници за денталну медицину Ниш образоване су следеће Службе:

1)  Служба  за  превентивну  и  дечју  стоматологију;

2)   Служба  за  ортопедију  вилица;

3)   Служба  за  болести  зуба  и ендодонцију;

4)   Служба за  пародонтологију  и оралну   медицину;

5)   Служба за  стоматолошку  протетику;

6)   Служба   за  оралну  хирургију;

7)   Служба за  максилофацијалну   хирургију     са  стационаром;

8)  Служба за правне, економско – финансијске,техничке  послове.