4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

Историјат

ИСТОРИЈАТ

Стоматолошки одсек на Медицинском факултету у Нишу основан је 1960.године, када је на овај одсек уписано 62 студента. Три године касније, основана је Зубно-лекарска поликлиника (данас Клиника за денталну медицину Ниш) као наставна база за све стоматолошке предмете и почетак научно-истраживачке делатности у тој области медицине, али и као институцију која пружа врхунске здравствене услуге у области стоматологије .

Већ 1964. године Зубно-лекарска поликлиника започела је рад са 11 стоматолога, 5 зубних техничара, 4 зубна асистента, 2 административно-техничка радника и 2 помоћна службеника, тако да је укупан број радника Поликлинике почетком 1964.године износио 24. Данас, свеукупну делатност пружања здравствених услуга, образовног процеса и научно-истраживачког рада обавља 163 радника. Повећање броја кадрова је остваривано у складу са реалним потребама, чиме је обезбеђен рационалан, економичан и квалитетан рад. Део кадра је ангажован у научно-истраживачком и педагошко-наставном процесу.

Организовање Службе за максилофацијалну хирургију решило је питање стационарног лечења болесника, јер су раније болесници након операција смештани на другим хируршким клиникама.
Од оснивања до данас, Клиника за денталну медицину Ниш је остварила запажене резултате у квалитету, садржају и обиму извршених стоматолошких услуга, у образовању и стручно специјалистичком усавршавању студената.

Велики број истраживачких радова, клиничких испитивања и лабораторијских експеримената реализовани су управо на Клиници за денталну медицину Ниш. Клиника такође тесно сарађује са Клиничким центрима у Србији као и с бројним иститутима и медицинским факултетима у земљи и иностранству. Све је ово омогућило публиковање великом броја радова који су од интереса за даље унапређење струке а самим тим и за побољшање квалитета здравствених услуга.
Од оснивања Клинике, велики број дипломираних студената обављао је на овој Клиници обавезан приправнички стаж или допунски део приправничког стажа, специјалистички стаж из свих стоматолошких дисциплина као и из оралне и максилофацијалне хирургије, обавезан приправнички стаж за стоматолошке сестре и струковне зубне протетичаре.

Добром организацијом, коришћењем најсавременијих достигнућа у стоматолошкој науци квалитет услуга је на нивоу врхунских стоматолошких клиника у Европи.
Високи степен квалитета стоматолошких услуга и добра организација рада веома брзо доприносе формирању великог угледа наше институције. Интересовање пацијената и њихов прилив нагло расту што на одговарајући начин утиче на проширење капацитета и број пружених услуга.

Успеси на овом пољу представљају резултат јединствене концепције у едукацији кадрова за тимски рад у стоматолошкој пракси.