Oglas za licitaciju

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ, Bulevar dr Zorana Đinđića 52, oglašava javno nadmetanje – licitaciju za prodaju otpisanih i isknjiženih osnovnih sredstava.

Za sva otpisana i isknjižena osnovna sredstva procenu vrednosti je izvršila Komisija i taj iznos čini početnu vrednost sredstava na licitaciji i to za:

– 2 (dve) zubarske hidraulične stolice „Jugodent“, – po komadu procenjena vrednost iznosi 5.000,00 dinara (pethiljada) dinara;

Kompresor “Trudbenik” EK1200 1 komad – procenjena vrednost iznosi 10.000,00 dinara   (desethiljada) dinara;

Telefonska central EI PUPIN KEATC 100 1 komad – procenjena vrednost iznosi 2.000,00 dinara   (dvehiljade) dinara;

– Bojler 50l 4 komada – po komadu procenjena vrednost iznosi 1.000,00 dinara  (hiljadu) dinara;

– Bojler 8l 4 komada – po komadu procenjena vrednost iznosi 500,00 dinara (petstotina) dinara;

– Armatura za fluo cevi 1,2m   6 komada – po komadu procenjena vrednost iznosi 500,00 dinara   (petstotina) dinara;

– Armatura za fluo cevi 0,6m  4 komada – po komadu procenjena vrednost iznosi 300,00 dinara   (tristotine) dinara;

– Mašina za sušenje veša EIDA 1 komad – procenjena vrednost iznosi 4.000,00 dinara   (četirihiljade) dinara;

– Orman drveni sa fijokama 1 komad – procenjena vrednost iznosi 1.000,00 dinara (hiljadu) dinara;

– Slavine  8 komada- po komadu procenjena vrednost iznosi 200,00 dinara  (dvestotine) dinara;

– Brave 6 komada- po komadu procenjena vrednost iznosi 100,00 dinara   (stotinu) dinara;

– Telefonski aparat  2 komada- po komadu procenjena vrednost iznosi 100,00 (stotinu) dinara;

– Pegla  2 komada – po komadu procenjena vrednost iznosi 200,00 dinara (dvestotine) dinara;

– Motor doriota 3 komada – po komadu procenjena vrednost iznosi 500,00 dinara (petstotina) dinara.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.

Razgledanje svih predmeta javne licitacije moguće je na Klinici za stomatologiju Niš svakog radnog dana od dana objavljivanja oglasa u periodu od 12 – 14 časova u prostoriji br. 44, do poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, ličnom dostavom ili poštom na adresu Klinika za stomatologiju Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 52, sa naznakom ,,ZA LICITACIJU,, najkasnije do 25.04.2014.godine do 10 časova.

Rok za dostavljanje ponuda počinje da teče prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa.

Ponuda treba da sadrži podatke predmet za koji se daje ponuda, ponuđenu cenu i podatke o ponuđaču i to:

a) za fizička lica: ime i prezime, adresa, broj lične karte i jedinstveni matični broj građana,

iznos koji se nudi i uslove plaćanja;

b) za preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, adresa, broj lične karte i jedinstveni matični

broj građana, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde

o izvršenom evidentiranju za PDV ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju

i vođenju računa kod poslovne banke, iznos koji se nudi i uslovi plaćanja;

c) za pravna lica: nazivi, sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog

organa, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za

PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a i kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod

poslovne banke; punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude; iznos i uslovi plaćanja.

Neblagovremeno podnete i nepotpune ponude neće biti uzete u postupak.

Komisija će prispele ponude otvarati u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača dana 28.04.2014.godine u 13,00 časova u Kancelariji br. 19 na adresi Bulevar dr Zorana Đinđića 52.

Ponuda čiji podnosilac nije prisutan na otvaranju ponuda neće se otvarati već će neotvorena biti vraćena ponuđaču. Dostavljena ponuda bez prisustva ponuđača će biti tretirana kao da je povučena.

Ugovor o kupovini će biti zaključen sa ponuđačem koji nakon licitacije ponudi najvišu cenu.

Pripadajući porez na promet plaća kupac.

Kontakt osoba: Zoran Paunović, kontakt telefon: 4538-656.