Konkurs za izbor i imenovanje Direktora Klinike za stomatologiju Niš

Број: 17/6-2
Датум 17.04.2014.године

На основу члана 136. став 1. тачка 8 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 – др. закон)  и чл.26 ст.1 тач.15. Статута Клинике за стоматологију Ниш, Управни одбор Клинике за стоматологију Ниш, на VI седници одржаној дана 17.04.2014.год., донео је следећу

 

О Д Л У К У

о расписивању конкурса за избор и именовање

Директора Клинике за стоматологију Ниш

за мандатни период од четири године 

 

            Покреће се поступак распосивања конкурса за избор и именовање Директора Клинике за стоматологију Ниш, за мандатни период од четири године.

Текст огласа гласи:

На основу члана 136. став 1. тачка 8 Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 – др. закон)  и чл.26 ст.1 тач.15. Статута Клинике за стоматологију Ниш, Управни одбор Клинике за стоматологију Ниш расписује

 

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

за мандатни период од четири године

 

            За Директора Клинике за стоматологију Ниш може бити именовано лице које, у складу са општим условима прописаних законом, испуњава и посебне услове предвиђене Статутом Клинике за стоматологију Ниш:

I

–          Да је доктор стоматологије, специјалиста из гране стоматологије која је из делатности Клинике,

–          Да има научно или наставно звање,

–          Да има најмање пет година радног стажа по положеном специјалистичком испиту;

II

–          Да има завршен правни или економски факултет,

–          Да има завршену едукацију из области здравственог менаџмента,

–          Да има најмање шест година радног стажа у области здравствене заштите.

 

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећу документацију (оригинали или оверене фотокопије):

–          Извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних уколико постоји промена презимена,

–          Уверење о држављанству,

–          Дипломе и докази о стручној спреми,

–          Уверење о положеном специјалистичком испиту, односно доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента,

–          Уверење да против кандидата/кандидаткиње није покренут кривични поступак за дело које га/је чини недостојним/недостојном за обављање функције, односно да правноснажном судском одлуком није осуђен/осуђена за кривично дело које га/је чини недостојним/недостојном за обављање функције директора здравствене установе,

–          Професионална / радна биографија,

–          Потврда о дужини радног стажа.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Клиника за стоматологију Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.52, 18000 Ниш, са назнаком „За Управни одбор – пријава на конкурс, не отварати“.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Текст конкурса објавити у листу „Службени гласник Републике Србије“.

Текст конкурса можете презети овде