Одлука директора

Одлука о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутних лица због коришћења породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета до повратка на рад