4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа kлинике
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@kzsnis.rs

ЈН 28-2-2016

Набавке без примене Закона о јавним набавкама

 

Из Закона о јавним набавкама:

„Јавна набавка мале вредности  –  Члан 39.

На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона.

Zatim  naslov  nabavke : nabavka   28-2/2016-usluga  izrade  projektno  tehničke  dokumentacije   za izvođewe  radova  na rekonstrukciji  eletro instalacijia  jake i slabe struje i automatske  dojave  požara   na objektu  Klinike

29.12.2016

Odluka o dodeli ugovora

15.12.2016

Позив 15.12.2016

Образац понуде 15.12.2016