Оглас о спровођењу поступка за издавање у закуп канцеларијског простора

Број: 01-498-2

Датум: 12.06.2015.године

На основу Одлуке Управног одбора Клинике за стоматологију Ниш бр. 17/9-7 од 18.09.2014.године, Решења Републичке Агенције за имовину Републике Србије –
Сектор за имовински поступак 04 бр.361-506/2014 од 28.01.2015.године и Одлуке директора бр. 01-498 од 09.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка за
издавање у закуп канцеларијског простора објављује:

О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП

КАНЦЕЛАРИЈСКОГ
ПРОСТОРА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Издају се у закуп поступком јавног надметања – лицитације 2 (два) канцеларијска простора који се налазе на Клиници за стоматологију Ниш, бул.др Зорана
Ђинђића 52 у Нишу и то:

1. Канцеларијски простор површине оријентационо 70 м2 у подруму зграде, за намену отварања кафетерије на период од 3 (три) године и

2. Канцеларијски простор површине оријентационо 31 м2 у подруму зграде, за намену отварања фотокопирнице на период од 3 (три) године.

Заинтересовани понуђачи су у обавези да се пријаве за закуп обе просторије, за чије је издавање почетна цена за јавно надметање износи 35.956,00 динара.
Најмањи лицитациони корак је 500,00 динара.

У цену закупа је урачуната и потрошња струје и воде за наведене канцеларијске просторије.
Kанцеларијски простор се издаје у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију.

Услови закупа:

Предметни канцеларијски простор се уступа у закуп на период од 36 месеци. Обе уговорне стране су сагласне да се Уговор о закупу може раскинути и пре истека
овог рока, под условима који ће бити детаљно прецизирани Уговором о закупу. Закупнина се плаћа до 5-тог у месецу за текући месец, уз тромесечну
валоризацију износа закупнине. Закупац је дужан да приликом потписивања уговора достави на име обезбеђења плаћања соло меницу без права на протест.

Непосредни услови закупа канцеларијског простора биће регулисани Уговором о закупу.

Услови огласа:

Лицитација је јавна, а право учешћа на лицитацији имају сва правна лица и предузетници на територији Републике Србије који испуњавају кумулативно следеће
услове:

– Да се баве пословима угоститељства најмање 5 (пет) година, укључујући и услуге кетеринга

– Да се бави пословима фотокопирања и да поседује бар једну фотокопир машину,

– Да поседују wending систем.

Учесници огласа су сагласни да пре усељења уреде канцеларијске просторије, што обухвата: кречење зидова и плафона, уређење расвете/осветљења, сређивање
шанка и улазних врата у просторије, као и обезбеђивање сопственог намештаја, машина и посуђа које је неопходно ради обављања делатности. Сви трошкови
адаптације закупљене непокретности падају на терет закупца.

Уз пријаву за учешће на Огласу подносе се комплетни пословни подаци о учеснику Огласа. Правна лица су обавезна да поднесу и потврду надлежног пореског
органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама, не старију од шест месеци. Такође, учесници су дужни да уплате и депозит на
име обезбеђења учешћа на Оглас у износу од 20.000,00 динара на жиро рачун бр. 840-591667-33 са позивом на број 01-498.

Пријава на оглас мора да садржи: основне податке о заинтересованом правном лицу или предузетнику (и то за правна лица: назив и седиште, копију решења о
упису у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа, за предузетнике : фотокопију личне карте, име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив
радње, матични број, ПИБ и решење о упису у Агенцију за привредне регистре), пријаву на Оглас, доказ о уплати кауције на име обезбеђења учешћа на Оглас,
потврда надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама не старија од шест месеци (за правна лица).

Понуда која не садржи наведене елементе сматраће се неважећем и неће се разматрати.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна лица и предузетници, који поднесу писмену пријаву на оглас и признаницу о уплаћеном депозиту
најкасније до 03.07.2015.године у 10 часова, на адресу: КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ, Комисија за спровођење лицитације за издавање у закуп пословног простора, Бул. др Зорана Ђинђићабр. 52, 18000 Ниш.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена месечне закупнине.


Лицитација за наведени канцеларијски простор одржаће се дана 03.07.2015. године у 10,30 часова у просторији бр.19 на Клиници за стоматологију Ниш.

Учесник који не успе на надметању има право на повраћај гарантног износа у року од два дана од дана одржавања лицитације, а учеснику који излицитира закуп
наведене пословне просторије депозит ће бити урачунат у закупнину.

Поступак надметања спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана одржане лицитације закључи са Клиником уговор о закупу пословног простора.

Цва заинтересована лица могу разгледати наведени пословни простор сваког дана до дана закључења рока у периоду од 12,00 до 13,00 часова.

Ближе информације могу се добити на телефон 018 4536 736 или у згради Клинике за стоматологију Ниш – канцеларија бр. 42, а текст огласа биће објављен и на
званичном сајту Клинике за стоматологију Ниш www.kzsnis.rs.