СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру ове Службе обављају се правни, финансијски, књиговодствени, благајнички, персонално-кадровски и архивски послови, послови картотеке, послови одржавања, послови вођења магацинске службе.

Служба посебно обавља:

  • аналитичко-правне,
  • нормативно-правне,
  • управно-правне и кадровске послове,
  • финансијске послове и књиговодствено-рачуноводствене послове,
  • послове јавних набавки за потребе Клинике,
  • благајничке послове,
  • обрачун и исплату зарада и накнада,
  • обезбеђује законити,
  • стручни и ажурни рад књиговодства,
  • врши вођење прописаних пословних књига,
  • стара се о уредном измирењу обавеза,
  • фактурисању,
  • израђује периодичне и завршне рачуне,
  • вођење правних послова са трећим лицима – израду и закључивање уговора о пословно техничкој сарадњи са привредним субјектима и установама,
  • као и закључивање уговора са физичким лицима – корисницима здравствених услуга,
  • послове заштитника пацијентових права – правна помоћ пацијентима у вези са коришћењем њихових права,
  • праћење правне регулативе,
  • спровођење и тумачење закона и општих аката у вези са радом Клинике,
  • заступање установе пред судским и другим државним органима,
  • пружање правне помоћи запосленима у остваривању њихових права,
  • стручне и техничке послове у вези функционисања органа и стручних тела Клинике,
  • послове безбедности и здравља на раду,
  • послове писарнице и архиве,
  • послове одржавања,
  • обезбеђења,
  • возног парка,
  • вешераја и хигијене,
  • опште послове за потребе Клинике.

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове састоји се од 5 административних радника, 1 магационера, 2 портира, праље и 5 спремачице
DSC_6951rDSC_6959r