4226-216, 4226-276, 4222-403 Централа Клинике за стоматологију
4286-063, 4286-060 Служба за максилофацијалну хирургију
stomatolog_nis@ptt.rs

Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

Клиником управљају Директор, Управни одбор од 7 чланова и Надзорни одбор од 5 чланова.

Директор Клинике организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Клинику и одговоран је за законитост рада Клинике.

Директор предлаже Програм рада Клинике и предузима мере за његово спровођење, извршава одлуке Управног и Надзорног одбора и доноси акт о организацији и систематизацији послова на Клиници, одлучује о свим правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом, одговоран је за благовремено и квалитетно пружање стоматолошке здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника, наредбодавац је за извршење Финансијског плана и Програма рада Клинике, обезбеђује начин остваривања минимума процеса рада на Клиници у случају штрајка запослених а у складу са законом, доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјалазацијама здравствених радника и здравствених сарадника, подноси Управном одбору писмени периодични извештај о пословању Клинике, именује чланове Стручног савета на предлог организационих јединица, именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета, одговоран је за извршење судских одлука, аката инспекцијских и других законом овлашћених органа, врши и друге послове предвиђене законом и Статутом Клинике.

 

Aleksandar_Mitic

Доц.др Александар Митић
Директор Клинике за стоматологију Ниш

Kosta_Todorovic

Мр.др Коста Тодоровић,
помоћник за стручно-медицинска питања и помоћник за стручно-медицинска питања

krasic-165x201

Проф.др Драган Красић,
помоћник за стручно-медицинска питања из области максилофацијалне хирургије

DSC_6888r

Боривоје Милосевић, помоћник директора за финансијско-  економске послове

DSC_6931r

Вида Вилић, помоћник директора за правне послове …………………………………..

natasa_ivanov

Др. Мед. Спец. Наташа Иванов, шеф одсека за анестезију

sanja_lukic

Сања Лукић
Главна сестра клинике

Управни одбор је орган управљања Клинике, а чини га седам чланова (три члана су представници запослених на Клиници а четири члана су представници оснивача). Управни одбор је овлашћен да доноси Статут Клинике уз сагласност оснивача, доноси друге опште акте Клинике у складу са законом, одлучује о пословању Клинике и утврђује пословну политику, доноси програм рада и развоја, доноси финансијски план и годишњи обрачун Клинике у складу са законом, усваја годишњи извештај о раду и пословању Клинике, одлучује о коришћењу средстава Клинике у складу са законом, утврђује цене здравствених услуга које пружа Клиника а које нису утврђене Уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање, доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем, доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава у складу са законом, доноси план стручног усавршавања здравствених радника, здравствених сарадника и других запослених и обезбеђује услове за његово остваривање, доноси Пословник о свом раду, одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања, одлучује о изградњи и адаптацији објеката, као и о обезбеђењу средстава за ове послове уз сагласност оснивача, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора, разматра извештај о извршеној унутрашњој провери квалитета стручног рада, именује повремене комисије и друга радна тела, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Клинике.

Надзорни одбор Клинике обавља надзор над радом и пословањем Клинике. Чини га пет чланова од којих су два члана из реда запослених на Клиници, а три члана су представници оснивача. Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Клиници, именује Влада на предлог Стручног савета Клинике. Мандат чланова надзорног одбора је 4 године.
Надзорни одбор Клинике обавља надзор над радом и пословањем Клинике; разматра периодичне шестомесечне и годишњи извештај о раду и пословању Клинике и годишњи извештај и завршни рачу и утврђује да ли су сачи њени у складу са прописима; врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финанси -јским пословањем Клинике; врши увид у спровођење одлука Управног одбора ; доноси пословник о свом раду и обавља и друге послове утврђене законом и статутом Клинике.
У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, у Клиници постоје следеће организационе јединице:

На Клиници су формирани и Стручни савет, Стрични колегијум, Етички одбор, Комисија за унапређење квалитета рада и Комисија за вођење континуиране едукације на Клиници за стоматологију Ниш.

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности, на Клиници за стоматологију Ниш образоване су следеће Службе:

1)  Служба  за  превентивну  и  дечју  стоматологију;

2)   Служба  за  ортопедију  вилица;

3)   Служба  за  болести  зуба  и ендодонцију;

4)   Служба за  пародонтологију  и оралну   медицину;

5)   Служба за  стоматолошку  протетику;

6)   Служба   за  оралну  хирургију;

7)   Служба за  максилофацијалну   хирургију     са  стационаром;

8)  Служба за правне, економско – финансијске,техничке  послове.